1. Kies een aanbieding
2. Pingel om de prijs
3. Deal!

Gebruiksvoorwaarden Pingelen.nl


Pingelen.nl is een Platform waarmee Producten en/of Diensten door middel van een online Bemiddelingsdienst worden aangeboden en verkocht. Op het gebruik van dit Platform zijn te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze Website te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u kunt verwachten en waar u zich aan dient te houden. Lees ook de privacyverklaring zorgvuldig door, als u wilt weten op welke manier Pingelen.nl zorg draagt voor uw persoonlijke gegevens.


Om volledig gebruik te kunnen maken van het Platform, dient u zich eerst te registreren. U krijgt dan toegang tot een persoonlijk account op de Website. U kunt zich inschrijven als Bieder of als Aanbieder. Afhankelijk van welke u kiest, kunnen verschillende regels van toepassing zijn. Pingelen.nl is bemiddelaar, geen verkoper.


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. PingelenMedia B.V.: gevestigd aan de Jacob Marislaan 67 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57522049.

1.2. Stichting: de Stichting "Derdengelden PingelenMedia".

1.3. Platform: de diensten van Pingelen.nl, bestaande uit het in stand houden van de Website en het tot stand brengen en uitvoeren van de Bemiddelingsdienst op de Website waarmee Producten en/of Diensten door middel van de Bemiddelingsdienst worden aangeboden en verkocht.

1.4. Bemiddelingsdienst: Pingelen.nl bemiddelt tussen Bieder en Aanbieder met als doel een Winnend bod tot stand te brengen.

1.5. Gebruiksvoorwaarden: onderhavig document.

1.6. Bieder: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de Website als Bieder heeft ingeschreven.

1.7. Aanbieder: eenieder die zich in het elektronische registratieproces op de Website als Aanbieder van Producten en/of Diensten heeft ingeschreven.

1.8. Producten: door Aanbieder aangeboden producten die middels de Bemiddelingsdienst op de Website worden verkocht.

1.9. Diensten: door Aanbieder aangeboden diensten in de vorm van (elektronische)tickets en/of vouchers, welke toegang geven tot een Evenement.

1.10. Evenement: onder evenement wordt begrepen, maar niet beperkt tot, hotelovernachting(en), concert(en), sportwedstrijd(en), pretpark(en) en dierentuin(en).

1.11. Voucher: digitaal document welke bij de Aanbieder kan worden ingewisseld voor een ticket die toegang verschaft tot een evenement.

1.12. De Website: www.pingelen.nl.

1.13. Winnend bod: indien Pingelen.nl een bod van Bieder op een Product en/of Dienst aanvaardt, dan wel de aanvaarding van een tegenbod op een Product en/of Dienst van Bieder door Pingelen.nl.

1.14. Koopovereenkomst: de overeenkomst welke tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder teneinde het Product en/of Dienst af te nemen.

1.15. Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst welke tot stand komt tussen Pingelen.nl en Bieder teneinde tot een Winnend bod te komen.


Artikel 2. Registratie

2.1. Iedere Bieder is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan.

2.2. Bieder vrijwaart Pingelen.nl voor iedere aanspraak van derden, en met name die van Bieder/Aanbieder, welke verband houden met invoerfouten die aan Bieders dan wel Aanbieders kunnen worden toegerekend.

2.3. Pingelen.nl verstrekt de registratiegegevens alleen aan Bieder/Aanbieder zelf, in beginsel per e-mail.

2.4. Pingelen.nl mag er van uitgaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd op een gebruikersaccount, deze handeling ook door Bieder/Aanbieder geschiedt die zich heeft ingeschreven.

2.5. Bieder/Aanbieder weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn registratiegegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Hij mag zelf ervoor kiezen zijn registratiegegevens af te geven aan derden, maar staat geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.

2.6. Mocht Pingelen.nl om wat voor reden dan ook schade lijden ten gevolge van het door de Bieder/Aanbieder verstrekken van zijn inloggegevens aan derden, dan is het Bieder/Aanbieder daarvoor ten volle aansprakelijk.

2.7. Bieder/Aanbieder dient Pingelen.nl op de hoogte te stellen als Bieder/Aanbieder een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Pingelen.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.


Artikel 3. De Bemiddelings- en Koopovereenkomst

3.1. Een bod van Bieder is inclusief verzendkosten en exclusief administratiekosten, verwijderingsbijdrage en eventuele kosten die verbonden zijn aan de gekozen betaalmethode.

3.2. Indien er sprake is van een Winnend bod op een Product is de Bemiddelingsovereenkomst tussen Pingelen.nl en Bieder voltooid. Het staat daarna Bieder vrij om met een Aanbieder de Koopovereenkomst te sluiten. Als Bieder geen Koopovereenkomst sluit, is Pingelen.nl gerechtigd om bemiddelingskosten in rekening te brengen ter hoogte van 50 euro inclusief BTW.

3.3. Indien er sprake is van een Winnend bod op een Dienst is zowel de Bemiddelingsovereenkomst (tussen Pingelen.nl en Bieder) als de Koopovereenkomst (tussen Bieder en Aanbieder) voltooid.

3.4. Pingelen.nl is niet zelf verantwoordelijk voor de omschrijving van de Producten en/of Diensten. Hier is de Aanbieder verantwoordelijk voor. Pingelen.nl zal zich echter inspannen de Aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat de Bieder weet wat hij kan verwachten. Tijdens een biedingsproces is het voor Aanbieder niet langer mogelijk product- en of dienstgegevens, waaronder prijzen, aan te passen.


Artikel 4. Betaling en prijzen

4.1. Betaling geschiedt via één van de daarvoor op de Website aangemerkte methodes, uiterlijk binnen 7 werkdagen na het uitbrengen van een Winnend bod. De Stichting is door de Aanbieders gemachtigd om de bedragen te ontvangen. Aanbieders zullen Bieder geen factuur sturen.

4.2. Bij een niet tijdige betaling is Bieder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Indien niet binnen de geldende termijn wordt betaald, zal de winnaar worden geblokkeerd voor het meedoen aan volgende Bemiddelingsdiensten.

4.3. De Stichting zal de betalingen van Bieders ontvangen, inclusief BTW, (eventuele) verzendkosten en eventuele kosten die verbonden zijn aan de gekozen betaalmethode, middels de betaalmethodes die op de Website worden geboden.

4.4. Afhankelijk van de gekozen betaalmethoden, kan dit extra kosten meebrengen voor Bieder.

Op de Website staat duidelijk aangegeven aan welke betaalmethoden extra kosten zijn verbonden.


Artikel 5. Levering

5.1. De Aanbieder draagt er de zorg en het risico voor dat het Product na het sluiten van het Winnend bod correct en onbeschadigd wordt geleverd aan Bieder.

5.2. Als uitzondering op artikel 5.1. geldt de levering van Vouchers. Pingelen.nl draagt er de zorg en het risico voor dat de betreffende Voucher na het sluiten van het Winnend bod en het succesvol doorlopen van het betaalproces, correct en onbeschadigd en elektronisch wordt geleverd aan Bieder.

5.3. Levering van Producten zal geschieden binnen zeven werkdagen na het uitbrengen van een Winnend bod, tenzij Aanbieder expliciet anders met Bieder is overeengekomen en indien het Product op voorraad is.

5.4. Levering van Vouchers zal geschieden binnen 24 uur na het uitbrengen van een Winnend bod en betaling middels een van de gekozen betaalmethoden door de Bieder.

5.5. Aanbieder vrijwaart Pingelen.nl tegen aanspraken van Bieder die zijn gegrond op een gebrek in de levering door Aanbieder.


Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

6.1. Bieder stemt hierbij in met de aanvang van de door Pingelen.nl geboden Bemiddelingsdienst nog voor de wettelijke herroepingstermijn is verlopen. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht van Bieder jegens Pingelen.nl.


Artikel 7. Conformiteit en Garantie

7.1. De Aanbieder staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Een door de Aanbieder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Bieder ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Aanbieder jegens de Aanbieder kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Iedere Bieder zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Pingelen.nl respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden, en/of openbaar maken van beschermde materialen op deze Website is voorbehouden aan Pingelen.nl. De Bieder mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoek en gebruik van de Website de handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Pingelen.nl.

8.2. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Pingelen.nl substantiële delen van de Website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

8.3. Wanneer een Bieder materialen – bijvoorbeeld foto's en beschrijvingen van de Producten en/of Diensten – op de Website plaatst, geeft de Bieder daarmee aan dat hij alle rechten bezit die nodig zijn om dat rechtmatig te doen. De Bieder geeft daarbij Pingelen.nl tevens automatisch een gratis licentie voor het gebruik daarvan ten behoeve van de exploitatie van de Website.

8.4. De Bieder vrijwaart Pingelen.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de Bieder zijn gepleegd met gebruikmaking van het Platform, of uit schending van deze gebruiksvoorwaarden.

8.5. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

8.6. Indien Pingelen.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.


Artikel 9. Gedragsregels

9.1. Bieder zal geen handelingen verrichten die de werking en/of het doel van de Website ondermijnen.


Artikel 10. Klachten

10.1. Pingelen.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Bieders, noch voor dat van Aanbieders.

10.2. Bieders kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Aanbieder wenden tot de desbetreffende Aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies, of de bevoegde rechter.

10.3. Indien een Bieder/Aanbieder op wat voor wijze dan ook schade berokkent aan een ander Bieder/Aanbieder, kan de ander de schade nimmer op Pingelen.nl verhalen, maar uitsluitend op de Bieder/Aanbieder die de schade heeft veroorzaakt.

10.4. Aanbieders zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en ondubbelzinnig aanleveren van de benodigde informatie bij het aanbieden van een Product en/of Dienst middels de Bemiddelingsdienst. Pingelen.nl zal zich evenwel inspannen om te zorgen dat zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan naar aanleiding van de informatie op de Website.


Artikel 11. Overmacht

11.1. Pingelen.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Pingelen.nl ligt, de redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

11.2. Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is een faillissement van een Aanbieder, dat voor Pingelen.nl onvoorzienbaar was op het moment dat zij de Bemiddelingsdienst voor de Aanbieder aanbood.

11.3. Daarnaast kan onder deze omstandigheden worden verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en tekortkomingen door partijen van wie Pingelen.nl in haar dienstverlening afhankelijk is. In geval van overmacht kan de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.4. De in dit artikel genoemde gevallen zijn uitdrukkelijk slechts voorbeelden en doen op geen enkele wijze afbreuk aan een beroep op overmacht op grond van andere omstandigheden die niet aan Pingelen.nl zijn toe te rekenen.

11.5. Indien door een technische storing het normale biedingsproces bij de Bemiddelingsdienst is verstoord, is het resultaat van de Bemiddelingsdienst ongeldig. De Bieder met een Winnend bod heeft dan geen recht op het Product en/of Dienst. Pingelen.nl zal dit zo spoedig mogelijk na ontdekking aan de Bieder kenbaar maken.


Artikel 12. Wijziging van deze voorwaarden

12.1. Van deze voorwaarden kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

12.2. Pingelen.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien een wijziging wordt getroffen die een substantiële verandering teweegbrengt in de rechten en plichten die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, dan zal dat via de Website onder de aandacht worden gebracht. Deze attendering wordt niet gegeven bij wijzigingen van ondergeschikte aard.

12.3. Mocht om wat voor reden dan ook een attendering achterwege blijven waar het gepast was om deze wel te geven, dan zijn toch de nieuwste, gewijzigde voorwaarden van toepassing, tenzij de wederpartij deze vernietigt. In geval van vernietiging zijn de voorwaarden die daarvoor golden onverkort van kracht.


Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Het kan zijn dat op de overeenkomst tussen een Bieder en Aanbieder het recht van een ander land van toepassing is. Dit gaat evenwel buiten de rechtsverhouding die bestaat tussen Pingelen.nl en Bieder, respectievelijk die tussen Pingelen.nl en Aanbieder om.

13.3. De rechtsverhouding tussen de partijen bij de overeenkomst wordt in beginsel niet geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de agentuurovereenkomst, de bemiddelingsovereenkomst, de lastgevingsovereenkomst en/of de bewaarnemingsovereenkomst. De rechten en plichten die de partijen naar elkaar hebben worden zo goed mogelijk in dit document geregeld en waar een eventuele leemte mocht bestaan, geldt in beginsel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onder 6:248 BW.


Artikel 14. Contactgegevens

14.1. Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail, per reguliere post of per telefoon contact op.

Pingelen.nl
PingelenMedia B.V.
Jacob Marislaan 67,
6813 JR Arnhem
klantenservice@pingelen.nl
KvK-nummer 57522049
BTW-nummer 8526 18 219 B01